Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 FAQ

Realizatorem projektu grantowego” Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych jest Gmina Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ulicy Jana Kilińskiego 30.

O wsparcie mogą ubiegać się:

- podmioty prywatne  w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne,

 podmioty publiczne inne niż Gmina Miasta Radomia jej jednostki podległe mające pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów z miasta Radomia jak i z obszaru całego kraju.

Grupa nieformalna to zbiór co najmniej dwóch osób , którego członkowie współdziałają ze sobą w ramach realizacji niniejszego projektu.

Bazę podmiotów podlegających pod GMR można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Radomiu, bip.radom.pl.

Innowacje społeczne to  nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, całych społeczności. Owa nowość może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym. Za innowację społeczną uznaje się także popularyzowanie i upowszechnianie zmian innowacyjnych[1].

 

Zgodnie z definicją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju innowacje społeczne to „rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych”[2]. Także wiele innych definicji ściśle wiąże innowacje społeczne z rozwiązywaniem problemów społecznych. Przy innowacjach społecznych kluczowe staje się więc rozpoznanie problemów społecznych i dedykowanie im programów, pozwalających na zmiany o trwałym charakterze.

Udzielamy wsparcia finansowego w wysokości do 100 000,00 złotych, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma minimum 30 najlepszych pomysłów, spośród których 3 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość przyznanego grantu to 100 000,00 zł. ( średnio 77 500,00 złotych).

Zostanie przyznanych minimum 30 grantów.

Działania związane z testowaniem  będą realizowane przede wszystkim na terenie GMR oraz jeżeli Grantobiorca wyrazi taką wolę, na innym obszarze poza Radomiem.

Pomysłodawca może sam wskazać grupę docelową uczestników, do przetestowania zaproponowanych rozwiązań. W ramach oferowanego wsparcia kadra projektu i eksperci zatrudnieni w projekcie udzielą pomocy związanej z przygotowaniem i mogą wskazać grupę docelową uczestników.

Testowanie pomysłu trwa maksymalnie 6 m-cy.

To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:

 

Zapoznaj się z Procedurami realizacji Projektu wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: Dokumenty do pobrania.

Pobierz i wypełnij Fiszkę Innowacji dostępną na stronie w Zakładce: Dokumenty do pobrania – Zgłoś swój pomysł. Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!

    Złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty listem Fiszkę Innowacji w Biurze Projektu .

    Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.

 

MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE - ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

Każda Fiszka innowacji złożona w terminie naboru zostanie poddana ocenie formalnej. Wszystkie Fiszki Innowacji które, przejdą pozytywnie etap oceny formalnej zostaną skierowane do dalszego etapu oceny merytorycznej. Informacja o wynikach oceny formalnej i merytorycznej będzie podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu. Dodatkowo do wszystkich wnioskodawców zostanie wysłana informacja o wynikach drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

W ciągu 60 dni od dnia uzyskania informacji o pozytywnej rekomendacji Fiszki Innowacji przy wsparciu Specjalisty ds. Innowacji i ekspertów Punktu Konsultacyjnego Innowator przystępuje do opracowania Specyfikacji Innowacji a następnie będzie podpisana umowa o powierzenie grantu.

Granty będą wypłacane w maksymalnie trzech transzach. I transza- do 40% przyznanego wsparcia, II transza  do 40% i III transza do 20 %.

Wysokość transz może ulec zmianie i być ustalona indywidualnie dla każdej innowacji.

Tak. Wniesienie zabezpieczenia stanowi warunek wypłaty Grantu. Forma i wysokość będą ustalone indywidualnie z każdym Grantobiorcą i ujęte w umowie o powierzenie grantu.

O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Inkubator.

Zabezpieczenie może stanowić:

Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, Gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, hipoteka, poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji.

Nie, kwota grantu stanowi 100% kosztów zaakceptowanych
w wypracowanej Specyfikacji innowacji która, jest załącznikiem do umowy.

Nie, z uwagi na 6 miesięcy testowania pomysłu nie wymagane jest utrzymanie efektów projektu po zakończeniu realizacji.

Może, ale nie będą już finansowane przez Inkubator. Środki w ramach grantu są  przyznane na realizację działań związanych z testowaniem innowacji w okresie wskazanym w umowie o powierzenie grantu zwartej między Inkubatorem a Grantobiorcą jednak na okres nie dłuższy niż 6 m-cy.


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu