Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo POWER i EFS

 O PROJEKCIE

Projekt „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom.

Projekt wdrażany ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego wynosi 2 979 707,50 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 809 566,20 zł
 • ze środków dotacji celowej 80 141,30 zł
 • wkład własny 90 000,00 zł

Termin realizacji projektu:
od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku
Celem projektu: jest poprawa jakości usług społecznych - opiekuńczych dla osób zależnych w następujących obszarach:

 • Potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu udziału tych ostatnich w systemie edukacji. Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi to do sytuacji, w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.
 • Usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania w instytucjonalnych formach opieki np. DPS). W szczególności występuje potrzeba organizacji zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych w tym zakresie.
 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą szukać pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynnościach biurowych.
 • • Potrzeba zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, np. z zakresu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom aktywności zawodowej i społecznej.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie 30 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 10 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

Uczestnicy projektu:
Innowatorem pomysłu/ rozwiązania / narzędzia mogą być podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne albo publiczne pochodzące z Radomia oraz z obszaru całego kraju,(z wykluczeniem Gminy Miasta Radomia [GMR] i jej jednostek podległych).
Działania będą realizowane na terenie Gminy Miasta Radomia i obszarze całego kraju a szczególny nacisk zostanie położony na działania dla mieszkańców terenów zdegradowanych społecznie.
Użytkownikami wypracowanych rozwiązań będą osoby zależne, ich opiekunowie i otoczenie osób zależnych mieszkający w Radomiu (GMR) lub na innym obszarze kraju.

Wsparcie dla uczestników projektu:

 • udzielanie grantu (średnia wartość 77500 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań,
 • spotkania informacyjne dotyczące założeń projektu,
 • szkolenia dotyczące pomocy społecznej,
 • wsparcie udzielone w Punkcie Konsultacyjnym ( informacja o możliwych formach wsparcia, zasadach przystąpienia do projektu, jego realizacji, a także harmonogramie działań, doradztwo prawne i finansowe w zakresie innowacji społecznych,
 • wsparcie doradcy ds. innowacji z zakresu wypracowania i wdrażania innowacji.

Etapy realizacji projektu

 • Nabór Innowatorów społecznych,
 • Udzielenie grantów,
 • Wspólne opracowanie innowacji i ich przetestowanie,
 • Upowszechnienie wybranych innowacji społecznych,

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. S. Żeromskiego 53 pokój 176A
26-600 Radom
e-mail: chcemypracowac@umradom.pl
tel. 0 509 971 653
fax. 48 36 20 946

 

 


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Ministerstwa Rozwoju.

Logo Projektu